Per Nyfelt’s Personal Photo Gallery

Sun Jian Yun, daughter of Sun Lu Tang (Xing Yi, Ba Gua, Tai Ji)
Li Zun Si, disciple of Mai Jin Kui (Xin Yi Liu He Quan)
Liu Rui, disciple of Zheng Wu Qing (Tai Ji)

Di Zhao Long, disciple of Yang Rong Ben and student of Sun Lu Tang.

SanCai martial arts research fellowship